ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา ใจใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :