โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา ใจใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :