ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ประวัติโรงเรียนวัดพืชอุดม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 พระมหาสมจิตและครูนิล (ไม่ทราบนามสกุล) ได้ชักชวนชาวบ้านในท้องถิ่นส่งบุตรหลานเข้าเรียนหนังสือ โดยได้อาศัยศาลาวัดพืชอุดมเป็นสถานที่ทำการสอน มุ่งสอนให้อ่านเขียนภาษาไทยและภาษาขอม ทั้งให้รู้จักการทำเลข

มีพระอธิการช่วง  ธรรมโชติ  เจ้าอาวาสวัดพืชอุดมในขณะนั้นเป็นผู้อุปการะโรงเรียน  เริ่มแรกมีนักเรียนประมาณ  50-60 คน  ต่อมา  นายเชื้อ  พรรณลาภ  ศึกษาธิการอำเภอลำลูกกาเห็นว่าชาวบ้านให้ความสนใจในการศึกษา จึงเปิดให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนลำไทร  2 วัดพืชอุดม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.  2477 และได้แต่งตั้งให้นายเลื่อน เผ่าทิพย์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียน 120 คน ในปี พ.ศ. 2477-2481 มีครูทั้งหมด 6 คน นักเรียน 180 คน

ปี พ.ศ. 2482-2488  อยู่ในระหว่างสงครามโลกได้มีการสับเปลี่ยนครู  บางครั้งต้องหยุดทำการเรียนการสอน  ในระหว่างนั้น  นายสมบุญ  รวมสิน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อสงครามสงบลง วันที่ 16 สิงหาคม 2488 ทางราชการได้ส่ง นายบุญมี พันธ์กลิ่น มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีครูทั้งหมด 6 คน นักเรียน 180 คน

ปี  พ.ศ.  2494 พระอธิการช่วง ธรรมโชติ ถึงแก่มรณภาพ พระอธิการไสว ถาวรธมํโม  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพืชอุดม และได้ชักชวนชาวบ้านร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.2  พิเศษ 3 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 120,886 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)  และได้จัดพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2499  ใช้ชื่ออาคารนี้ว่า อาคารไสว และในปีนี้พระอธิการไสว  ถาวรธมํโม  ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวน  คณะกรรมการศึกษาและครูได้ร่วมกันสร้าง  โต๊ะครู-นักเรียน จำนวน 70 ชุดและอุปกรณ์การศึกษารวมเป็นมูลค่าจำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ให้กับทางโรงเรียน  ปี พ.ศ.  2496-2502  นายธวัช  ขำศรี  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีครู 8 คน  นักเรียน  200  คน  

ปี พ.ศ.  2502-2506 นายวิเชียร ทองอุดม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีครู    6 คน มีนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย ในปี พ.ศ. 2506 นายอุดม แก้วมณี ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และในปีนี้ได้รวมกิจการของโรงเรียนอุดมธรรมวิทยา ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ม.1- ม.3 ร่วมกับโรงเรียนวัดพืชอุดม มีครูทั้งสิ้น 9 คน

ปี พ.ศ.  2515 ได้ซ่อมแซมต่อเติมอาคารไสวประชานุกูล โดยขยายชายน้ำ เปลี่ยนเสา ตัวไม้ สังกะสี คิดเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากผู้อุปการะโรงเรียน

ปี พ.ศ.  2523 นายทองคำ ฉายสุริยะ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ.  2524 นายสุรินทร์ วิเชียรสมุทร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และปีนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก

ปี พ.ศ.  2527 นางเซซีเลีย มาเลีย เวียร์ร่า พร้อมบุตร ธิดา ซึ่งประกอบด้วย 

นายเสริมศักดิ์  วิริยะวัลย์  นางศุภร  วิริยะวัลย์  และนางวัชรี  วิริยะวัลย์  ได้มอบที่ดินให้กับโรงเรียน  จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา โดยนายชาลี มะลิวัลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2527

ปี พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/26 จำนวน               4 ห้องเรียน เป็นเงิน 864,000 บาท (แปดแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2529 ทางราชการได้ยกอาคารเรียนไสวประชานุกูลให้กับวัดพืชอุดม

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.303/2528 จำนวน 1 หลัง 3 หน่วย เป็นเงิน 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 2 ชั้น 6  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 1,338,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อเติมห้องเรียนอาคาร สปช. 105/29 จำนวน 1 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณ จำนวน 77,000 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่อเติมห้องเรียน อาคาร สปช. 105/29 จำนวน 1 ห้องเรียน

ปี พ.ศ.  2540 ได้รับความร่วมมือกับชุมชนทำการต่อเติมอาคารเรียน สปช. 105/26 จำนวน 2 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี พ.ศ.  2542 ได้รับงบประมาณ 181,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง อาคาร สปช. 105/26 จำนวน 2 ห้องเรียน เพื่อใช้เป็นห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุดในภายหลัง

2  ตุลาคม  2546  นายสุนทร  เงินมาก  ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม  18  มีนาคม  2548  นายชณวรรธ์  พรหมประสาธน์  ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม

24 มิถุนายน 2548 นายวัฒนา บุญจนะ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม 

          6 กุมภาพันธ์ 2550 นางวัชรี วิริยะวัลย์ นายเสริมศักดิ์ วิริยะวัลย์และนางศุภร วิริยะวัลย์ ได้มอบที่ดินให้กับโรงเรียนวัดพืชอุดมอีก 66 ตารางวา รวมโรงเรียนวัดพืชอุดม มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 3 ไร่ 60 ตารางวา

          ปีงบประมาณ 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 3 ชั้น 6 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง   ราคา 6,498,000 บาท