พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ส่งเสริมบุคลากรให้มีขวัญ  กำลังใจและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
          ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยเกิดการพัฒนา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา
           ส่งเสริมผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีความดี มีคุณธรรม มีความสุขในการดำรงชีวิต

เป้าประสงค์ 
พัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำของนักเรียนโรงเรียนวัดพืชอุดม  ดังนี้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาการ เป็นคนดีของสังคม ประหยัดอดออม