กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีย์ นพวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภัทรา พันธุ์จันทร์
ครูคลังสมอง