กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภัทรา พันธุ์จันทร์
ครูคลังสมอง

นางสาวกฤติยา คำตา
ครูอัตราจ้าง