กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรวรรณ เจริญนนท์ไพฑูรย์
ครู คศ.1