บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจิราวรรณ วาสนิท
ครูธุรการ

นางฉันทนา สว่างอารมย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ