กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธีรศักดิ์ เสือจุ้ย
ครู คศ.3