โรงเรียนวัดพืชอุดม
25/5 หมู่ที่ 9  ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-149-6468
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา (PHILOSOPHY)
สุวิชาโน ภวํ โหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

วิสัยทัศน์ (VISSION)
โรงเรียนวัดพืชอุดม มุ่งพัฒนาการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยีและมีความสุขในสังคม