วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา (PHILOSOPHY)
สุวิชาโน ภวํ โหติ  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

วิสัยทัศน์ (VISSION)
โรงเรียนวัดพืชอุดม มุ่งพัฒนาการเรียนรู้  ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยีและมีความสุขในสังคม