กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฉวีวรรณ์ ลดาวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวสุดาพร จรโคกกรวด
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิพงษ์ คณะสุข
พนักงานราชการ