คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระเดช สัตยาอภิธาน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระยุทธนา ฐิตธมฺโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล แสงกรด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ บุญชู
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนีย์ ธงสถาพรวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป ตาปนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง อยู่ประพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรศักดิ์ เสือจุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา ใจใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ